ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРА НЕ ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска Градина №97 – Изгрев“

  1. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ (файл PDF)
  2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (файл PDF)
  3. ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА, ПОДПИСАН ОТ УЧАСТНИКА (файл PDF)
  4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (файл PDF)

Файловете са добавени на 14.05.2018 г.

Разяснение – 17052018

файлът е добавен на 17.05.2018 г.

 ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

файлът е добавен на 12.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ 

файлът е добавен на 22.06.2020 г.