ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Детска градина № 97 „Изгрев” с. Лозен, район Панчарево,

ул. ”Янко Панайотов” 29, тел. 02 992 63 04

ПЛАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

НА ДГ № 97 ”ИЗГРЕВ”

I. ЦЕЛ:

Да се създадат условия и предпоставки за сътрудничество и взаимодействие между родителите и детската градина за постигане на целите на предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

  1. Да се създаде необходимата организация родителите периодично и своевременно да получават информация за постиженията в индивидуалното развитие на детето, спазването на правилата в ДГ и приобщаването към общността.

2. Да се създадат  условия за организирането на индивидуални консултации когато, поведението на детето или конкретната ситуация изисква това.             

  3. Да се разработят и  предложат на родителите подходящи форми  за получаване на педагогическа информация и подкрепа по въпроси свързани  с предучилищното образование и личностно развитие на детето.

III ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

• Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството.

• Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие.

• Споделена отговорност за развитието и просперитета на детето

IV.  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :

  • Родителски срещи:
  месец        група                        тема   отговорници
септемвриЯслена група „Бамби“ и „Звездичка“    „Добре дошли в детската ясла“ Запознаване с условията и режима на работа в детската ясла; Избор на родителски актив Запознаване с правилника за дейността  на ДГ№97 ;    Директор, медицински специалисти, педагог
септемвриПърва група: „Калинка“  „Добре дошли в детската градина“   Провеждане на родителска среща с информационен и организационен характер Запознаване с правилника за дейността  на ДГ№97 ; Избор на родителски актив и обществен съвет.  Учители на групата
септемвриВтори групи: „Слънце“ и „Детелина“ „Мечо пух“Провеждане на родителска среща с информационен и организационен характер. Запознаване с програмнaтa системa на издателствo „Бит и техника“- „Златното ключе“ Запознаване с правилника за дейността  на ДГ№97 Избор на родителски актив.    Учители  на групата
септемвриТрети групи         „Пепеляшка“;  и „Ариел“          Провеждане на родителска среща с информационен и организационен характер. Запознаване с програмнaтa системa на издателствo „Бит и техника“ –„Златното ключе“ за гр.“ Пепеляшка“ и „Чуден свят „ на изд. Просвета за гр. „Ариел“ Запознаване с правилника за дейността  на ДГ№97 Избор на родителски актив.  Учители на групата
септемвриЧетвърта група „Снежанка“    Провеждане на родителска среща с информационен и организационен характер. Запознаване с програмната система на издателство „Бит и техника“ – „Златното ключе“; Запознаване с правилника за дейността  на ДГ№97 Избор на родителски актив.Учители на групата
Февруари   Яслени групи „Бамби“ и „Звездичка“Модел за адаптация на детето при  постъпването му в ДГ №97 „Изгрев  Медицински специалисти
февруариПърва група: „Калинка“Модел за адаптация на детето при постъпването му  в ДГ „Изгрев“,  детско портфолио    учителки
февруариВтори групи: „Детелина“, „Слънце“ и „Мечо Пух“Детско портфолио, диагностика -входно ниво  учителки
февруари Трети групи: „Пепеляшка“;  и „Ариел“   Четвърта група „Калинка“        Детско портфолио; диагностика – входно ниво Подготовка за училище   Подготовка за училище Диагностика- входно ниво Детско портфолио  учителки
  май Яслена група „Бамби“ и „Звездичка“        Запознаване с  резултатите от постиженията на децата – изходно ниво; Работа през лятото        Медицински специалисти, педагог
майПърва група: „Калинка“  Запознаване с  резултатите от постиженията на децата – изходно ниво; Работа през лятото  учителки
майВтори групи: „Слънце“ „Детелина“ „Мечо Пух“Запознаване с  резултатите от постиженията на децата – изходно ниво; Работа през лятото  учителки
майТрети групи: „Пепеляшка“;  и „Ариел“ Четвърта група „Калинка“ Запознаване с резултатите от постиженията на децата-изходно          ниво  ; Работа през лятото  учителки
  • Дейности с участие на родителите
    месец                              дейностотговорници
ОктомвриСпортен празник- „Бързи, силни, сръчни“Учители всички групи, учител по музика  
  Октомври- май  Мини проекти по групи на тема – “ България пази, в сърцето я носи Получаване на нови знания, умения и навици.      Учители всички групи  
 ноември „ Международен ден на учителя“ – отбелязване с инициативи  по групи   „Ден на  семейството“ -изложба  рисунки с участието на родителите    Учители на групи      
    декември  Коледна изложба с благотворителна цел: Участие в Българската коледа   Моят родител е най-добрият учител“ с участието на родителите   „Бъдни вечер и Коледа“ празник на група „Ариел“        Педагогически колектив     Педагогически колектив   Учители на гр. “Ариел“, музикален педагог  
   януариСедмица на детската книжка-„Прозорче към света“      „Седянка“ празник на група „Снежанка“    Педагогически колектив Учителите на група „Снежанка“, музикален педагог    
    Февруари    Фолклорен празник „Който не работи, не трябва да яде“ на група „Пепеляшка“    Учители гр. “Пепеляшка“      
          март„Цветя за мама“ –Международен ден на жената    „Баба Марта ни закичи с мартенички ”- празник за първи март  в детската градина           „Благодаря, обична мамо“ – тържество на гр. “Слънце“    Педагогически колектив   Учители всички групи; учител по музика         учителки на групата; учител по музика
април„Имало едно време……“ мероприятия с родители за включване в Национална кампания в подкрепа на четенето   „ Зеленчукова градинка“ – инициатива по групи   „Китна пролет е дошла“ празник на група „Детелина“   „Чудесата на гората“ празник на група „Калинка“   „ Пролетна забава“ празник на група „Мечо Пух“ Представяне на мини проектите пред родителите „Ден на отворени врати“  учители  по групи       Учители по групи     Учители гр.“ Детелина“   Учители гр. “Калинка“ Учители  гр. „Мечо Пух“ Учители по групи  
     май„Хей училище здравей“ – празник за изпращане на децата от подготвителните групи     Игрите на нашите прадеди- празник с родители    Учители ПГ; Учител по музика     Учители по групи; учител по музика
  • Информация

Училище за родители

октомври2021г.- ноември 2021г.Кръгла маса с родители на тема „Взаимодействие и партньорство между родители и екип от педагог, мед. сестри  и пом. възпитатели _ гарант за по-бързо  и безболезнено адаптиране на децата към новата среда.“.” Кръгла маса с родители на тема „Защо е важно детето да има режим? – полезни и вредни навици, които създаваме при най-малките „  Кръгла маса с родители на тема „Подходи при изграждане на характера на децата и насърчаване на емоционална зрялост Кръгла маса с родители на тема „Самообслужване и култура на поведение у децата“ Кръгла маса с родители на тема „Съвместната работа на учители и родители – доверие, разбиране, подкрепа“            Яслени групи               Първа група „Калинка“   Втора група „Слънце“     Втора група „Детелина“   Втора група “Мечо Пух“    
 Кръгла маса с родители на тема „Как да създадем предпоставки за добро поведение на  децата“    Трета група „Пепеляшка“
 Кръгла маса с родители на тема „Театрализираните  дейности като интерактивен метод за стимулиране на речевата активност на децата.“Група “ Ариел“
 Кръгла маса с родители на тема  „Готовност за учене и адаптация на детето в първи клас“Група “Снежанка“
  Септември- МайИнформация за празници- Ден на будителите, Ден на християнското семейство, Коледа, Първи март, Лазаровден, Цветница , Великден, 24 май – обичаи  и традиции – родителски табла  Учители всички групи
Срок  постояненИнформация на сайта на ДГ№97Отговорници за сайта

График за индивидуално консултиране на родителите

           срок за изпълнение    Отговорници   
  всеки четвъртък от 17.30 – 18.30 ч.Учителки по групи 
„Ден на отворени врати” всяка последна сряда от месецаДиректор Учителки по групи 

При възникнала необходимост и спрямо епидемиологичната обстановка в страната планът може да бъде актуализиран през учебната година.

Годишния план за работа с родителите на ДГ №  97 е приет с решение на педагогическия съвет  – Протокол № 1/15.09.2021г. и утвърден със заповед на Директора № РД-09-50/15.09.2021г.