Записването на класираните деца ще се извършва всеки делничен ден от понеделник до петък от 09.30-11.30ч. и от 13.30ч.-15.00ч. в основна сграда Горни Лозен , ул. Янко Панайотов № 29

МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА НОВОПОСТЪПВАЩИТЕ ДЕЦА В ЯСЛЕНА И 1-ВА ГРАДИНКА ГРУПА СЕ ПРЕДСТАВЯТ 2-3 ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПРЕГЛЕД ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ!

ДОКУМЕНТИТЕ НА ДЕЦАТА ПОСТЪПВАЩИ В ОСНОВНА СГРАДА- ГОРНИ ЛОЗЕН СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ГОРНИ ЛОЗЕН МЕЖДУ 8.30 -14.30ч.

ДОКУМЕНТИТЕ НА ДЕЦАТА ПОСТЪПВАЩИ В СГРАДА ФИЛИАЛ – ДОЛНИ ЛОЗЕН СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ДОЛНИ ЛОЗЕН МЕЖДУ 8.30 -14.30ч.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се представят:

 1. Контактна бележка за липса на контакт със заразно болни лица

2. Здравно профилактична карта с нанесени ваксини

3. При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Родителски срещи за учебната 2023/2024 година :

 1. Новоприети деца ( яслени групи) набор 2021 – 31.08.2023г. , 17.00ч. сграда филиал Долни Лозен- ул. Светлина № 2
 2. Първа група „Пепеляшка“ набор 2020 -12.09.2023г., 17.00ч. Основна сграда – ет. 1, ул. Янко Панайотов № 29
 3. Първа група „Ариел“ набор 2020 – 13.09.2023г., 17.00ч. – сграда Филиал Долни Лозен – ул. Светлина № 2

Уважаеми родители, информираме Ви, че на 30.08.2022 г. от 17:00 ч. в сграда филиал Долни Лозен, ще се проведе родителска среща за новоприетите деца /яслена група/ набор 2020 г.

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите деца за яслена група ще става сутрин

от 09:30 до 11:30

и след обяд от 13:30 до 15:00.

На вниманието на родители на деца, бежанци от Украйна, относно условията и реда за приемане на деца в детската градина! Прилагаме следният линк: https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане, параграф 5 се извършва промяна на Закона за местни данъци и такси раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детските ясли и градини, считано от 01.04.2022 г.

Таксите за месец март ще се събират по график!

Уважаеми родители, считано от 01.04.2022г. се прекратява извиняването на остъствия поради COVID причини. В периода на пролетната ваканция, отсъствията на децата ще се извиняват служебно.

 • На 28.03.2022г. в ИСОДЗ ще бъдат обявени  свободните места за набори 2019, 2020  за прием през м. септември 2022 г.
 • На 12.05.2022г. I-во класиране за учебната 2022/2023 година
 • От 13.05.2022г. до 26.05.2022г. записване на класираните деца.
 • На 28.05.2022г. II-ро класиране за учебната 2022/2023 година
 • От 30.05.2022г. до 02.06.2022г. записване на класираните деца.
 • На 04.06.2022г. публикуване на резултатите от III класиране за учебната 2022/2023 г. (срок за записване до 10.06.2022 г.)

15.10.2021г.

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община – 14.10.2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:

§ 11. „При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД–19, когато посещението в общинските самостоятелни детски ясли/СДЯ/ и общинските детски градини/ДГ/ не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постъпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Децата, които са приети и не са постъпили в общинските СДЯ и общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.“

В тази връзка родителите на записани, не все още непостъпили деца в ДГ № 97 „Изгрев“, които желаят да се възползват от тази нова възможност, е необходимо да подадат в деловодството на детската градина или да изпратят на имейл odz97@mail.bg ,  упоменатото в  наредбата заявление, което може да намерите в сайта на детската градина.

Директор: Боряна Георгиева

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

 В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,
 • При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

       С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Директор: Боряна Георгиева